זיך אַן עצה געבן מיט COVID-19 אינדערהײם

די אינפֿאָרמאַציע ערקלערט װאָס איר זאָלט טאָן אױב איר זענט אינדערהײם און האָט אָדער האָט מעגליך COVID-19 .

Back to top

איבער COVID-19

COVID-19 איז אַ װײרעל קראַנקהײט װאָס אַפֿעקטירט אײערע לונגען און עירװעיס. סימפּטאָמען פֿון COVID-19 קענען זײן מילד אָדער שװער. זײ קענען אַרײנרעכענען׃

 • פֿיבער (טעמפּעראַטור העכער פֿון 100.4 גראַד פֿאַרענהײט אָדער 38 גראַד צעלסיוס)
 • הוסט
 • אָטעם פּראָבלעמען (אַזױװי שװעריגקײט צו כאַפּן אַן אָטעם אָדער שטײפֿקײט אין די ברוסט)
 • װײטאָגן אין קערפּער
 • טשילס
 • מידקײט (מען פֿילט זיך גאָר מיד אָדער האָט זײער װײניג ענערגיע)
 • פֿאַרלוסט פֿונעם חוש הטעם אָדער חוש הריח
 • קאָפּװײטאָגן
 • שילשול (לױזע אָדער װאַסערדיגע שטוהלגאַנגען)

איר קענט באַמערקן די סימפּטאָמען 2 ביז 14 טעג נאָכ’ן אױסגעשטעלט װערן צו דעם װײרוס. אײערע סימפּטאָמען קענען דױערן במשך 1 ביז 3 װאָכן. סימפּטאָמען פֿון מענטשן מיט קענסער שײדן זיך אין אַלגעמײן נישט אונטער פֿון סימפּטאָמען פֿון אַנדערע מענטשן.

אײניגע מענטשן װאָס האָבן COVID-19 האָבן נישט קײן סימפּטאָמען. אַפֿילו אױב איר האָט נישט קײן סימפּטאָמען, קענט איר נאָכאַלץ פֿאַרשפּרײטן דעם װײרוס צו אַנדערע מענטשן.

פֿילע מענטשן האָבן אַ הוסט במשך עטליכע װאָכן נאָך זײן קראַנק מיט אַ װײרעל קראַנקהײט אַזױװי COVID-19. װילאַנג אײער הוסט װערט נישט ערגער אָדער װערט בעסער, דאַרפֿט איר זיך נישט זאָרגן. הוסט אין דעם אַרבל אַרײן אָדער דעקט צו דעם מױל און נאָז מיט אַ טישו װען איר הוסט. אױב אײער הוסט װערט ערגער אָדער ס’איז דאָ בלוט אין אײער ספּוטום (די שלײם װאָס מען הוסט אַרױף) װאָס איר האָט פֿריער נישט געהאַט, אָדער איר פֿאַנגט אָן אַרױפֿצוהוסטן מער ספּוטום, רופֿט אײער העלטקעיר פּראָװײדער.

Back to top

װיאַזױ זיך אַן עצה געבן מיט סימפּטאָמען

אױב איר זענט קראַנק מיט COVID-19, װעלן מיר אײך שיקן פֿראַגעס איבער אײערע סימפּטאָמען צו אײער MyMSK (MSK פּאַציענט פּאָרטאַל) קאָנטע יעדן פֿרימאָרגן. דאָס װעט אונז העלפֿן באַאָבאַכטן װי איר פֿילט זיך. לײענט אונזער בלאַט How to Complete Your COVID-19 Symptom Questionnaire פֿאַר אינסטרוקציעס װיאַזױ אױסצופֿילן דעם פֿראַגע בױגן.

אױב איר נוצט אַ געצײג פֿאַר שלאָף אַפּנעאַ (אַזױ װי אַ CPAP מאַשינקע) אָדער אַ הײם נעבולײזער, רעדט מיט אײער העלטקעיר פּראָװײדער אײדער איר נוצט עס. די געצײגן קענען פֿאַרשפּרײטן דעם װײרוס װעלכער איז גורם COVID-19.

מעדיצינען

 • איר קענט נוצן אַצעטאַמינאָפֿען (acetaminophen (Tylenol®)) צו העלפֿן באַהאַנדלען פֿיבער, װײטאָגן אין קערפּער און קאָפּװײטאָגן.
  • נעמט נישט מער װי 3 גראַם (g) פֿון אַצעטאַמינאָפֿען אין 1 טאָג. נעמען צופֿיל קען שעדיגן די לעבער.
  • אַצעטאַמינאָפֿען איז זײער אַ פֿאַרשפּרײטער אינגרעדיענט אין אָװער־די־קאַונטער און פּרעסקריפּשאַן מעדיצינען. לײענט תמיד דעם לעיבל אױף די מעדיצינען װאָס איר נעמט. דער פֿולער נאָמען אַצעטאַמינאָפֿען איז נישט אַלעמאָל ארױסגעשריבן. פֿאַר אַ ליסטע פֿון פֿאַרשפּרײטע מעדיצינען װאָס אַנטהאַלטן אַצעטאַמינאָפֿען און פֿאַרקירצונגען פֿאַר אַצעטאַמינאָפֿען, לײענט דעם חלק איבער אַצעטאַמינאָפֿען אין אונזער בלאַט Common Medications Containing Aspirin, Other Nonsteroidal Anti-inflammatory Drugs (NSAIDs), or Vitamin E.
 • אָװער־די־קאַונטער פֿאַרקילעכץ מעדיצינען װעלן נישט אַװעקטרײבן COVID-19 שנעלער. אָבער זײ קענען העלפֿן אױב איר הוסט, די האַלז טוט אײך װײ אָדער איר האָט אַ פֿאַרשטאָפּטע נאָז. נוצט נישט קײן דעקאָנדזשעסטענט אױב איר האָט אַ הױכע בלוט דרוק.
 • אַנטיביאָטיקס װעלן נישט אַװעקטרײבן COVID-19 שנעלער. נעמט נישט קײן אַנטיביאָטיקס אױסער װען אײער העלטקעיר פּראָװײדער הײסט אײך אַזױ.

אױב איר האָט COVID-19 אָבער נישט קײן סימפּטאָמען, נעמט נישט קײן פֿאַרקילעכץ אָדער אָװער־די־קאַונטער נאָן־סטעראָידעל אַנטי־אָנצינדונג דראַגס (NSAIDs) אַזױװי אַצעטאַמינאָפֿען (acetaminophen (Tylenol®)), איבופּראָפֿען (ibuprofen (Advil®)) און נאַפּראָקסען (naproxen (Aleve®)). די מעדיצינען קענען מעגליך באַהאַלטן די סימפּטאָמען פֿון COVID-19. עס איז אָקעי צו נעמען בעיבי אַספּירין (81 מיליגראַם (מג’) אַ טאָג) אױב אײער העלטקעיר פּראָװײדער האָט אײך פֿריער געהײסן אַזױ צו טאָן. אױב איר מײנט אַז איר דאַרפֿט נעמען אַ העכערע דאָזע, רעדט צוערשט מיט אײער העלטקעיר פּראָװײדער.

מעסט זיך אָפּ די טעמפּעראַטור רעגלמעסיג

 • מעסט זיך אָפּ די טעמפּעראַטור 2 מאָל אַ טאָג, אײנמאָל אינדערפֿרי און אײנמאָל בײנאַכט.
  • אױב איר קריגט כעמאָטעראַפּיע און האָט אַ נײער פֿיבער פֿון 100.4 גראַד פֿאַרענהײט (38 גראַד צעלסיוס) אָדער העכער, רופֿט אײער העלטקעיר פּראָװײדער.
  • אױב איר האָט אַ פֿיבער פֿון 102 גראַד פֿאַרענהײט (38.9 גראַד צעלסיוס) אָדער העכער װאָס דױערט במשך 24 שעה און װערט נישט בעסער נאָכדעם װאָס איר האָט גענומען אַצעטאַמינאָפֿען, רופֿט אײער העלטקעיר פּראָװײדער.

עסן און טרינקען

 • עסט לײכטע מאָלצײטן. צום בײשפּיל, עסט 6 קלײנע מאָלצײטן דורכאױס דעם טאָג אָנשטאָט 3 גרױסע. דאָס װעט העלפֿן קעגן איבל און פֿאַרלוסט פֿון אַפּעטיט.
 • טרינקט 6 ביז 8 (8-אָנזן) גלעזער פֿליסיגקײטן יעדן טאָג. װאַסער, ספּאָרט געטראַנקען, נישט אַלקאָהאָלישע געטראַנקען אָן קאַפֿעאין, זאַפֿטן, טײ און זופּ זענען גוטע אױסװאַלן. דאָס װעט אײך העלפֿן איר זאָלט האָבן גענונג פֿליסיגקײט אין קערפּער און װעט העלפֿן לױז מאַכן די שלײם אין די נאָז און לונגען.
Back to top

װיאַזױ צו פֿאַרמײדן די פֿאַרשפּרײטונג פֿון COVID-19

COVID-19 קען גאָר לײַכט אַריבערגעכאַפּט װערן פֿון אײן מענטש צו אַ צװײטן. עס קען זיך פֿאַרשפּרײטן אין טראָפּנדלעך אין די לופֿט אָדער בלײבן אױף אױבערפֿלאַכן נאָכדעם אַז אַ קראַנקער קוסט אָדער ניסט. עס קען זיך אױך פֿאַרשפּרײטן אױב מען רירט אָן אַ קראַנקן און דערנאָך רירט זיך אָן די אױגן, די נאָז און דעם מױל.

פֿאָלגט די אינסטרוקציעס אין דעם חלק כדי צו העלפֿן אָפּשטעלן די פֿאַרשפּרײטונג פֿין COVID-19 צו אַנדערע מענטשן בײ אײך אינדערהײם און די קאָמיוניטי. אױב איר האָט נישט געהאַט קײן פּאָזיטיװן COVID-19 טעסט און װאַרט אױף אײער COVID-19 טעסט רעזולטאַטן, קענט איר אױפֿהערן צו פֿאָלגן די אינסטרוקציעס אױב אײער טעסט איז נעגאַטיװ. אַ פּאָזיטיװער COVID-19 טעסט הײסט אַז דער טעסט האָט געצײגט אַז איר האָט יאָ COVID-19. אַ נעגאַטיװער COVID-19 טעסט הײסט אַז דער טעסט האָט נישט געצײגט אַז איר האָט COVID-19.
 • אױב איר האָט יאָ COVID-19 און האָט סימפּטאָמען, האַלט אין אײן צו פֿאָלגן די אינסטרוקציעס ביז׃
  • איר האָט נישט געהאַט קײן פֿיבער העכער פֿון 100.4 גראַד פֿאַרענהײט (38 גראַד צעלסיוס) במשך כאָטש 3 טעג אָן נעמען קײן מעדיצינען װאָס ברענגען אַראָפּ פֿיבער. בײשפּילן פֿון די מעדיצינען שליסן אײן אַצעטאַמינאָפֿען (acetaminophen (Tylenol®)), איבופּראָפֿען (ibuprofen (Advil®)), נאַפּראָקסען (naproxen (Aleve®)), פֿולע דאָזע אַספּירין (מער װי 81 מג’ טעגליך) און אינדאָמעטאַסין (indomethacin (Tivorbex®)).
  • אײערע אָטעם פּראָבלעמען זענען בעסער געװאָרן אָדער אײער אָטעמען איז װידער נאָרמאַל געװאָרן.
  • איר האָט אַ נעגאַטיװן COVID-19 טעסט כאָטש 10 טעג נאָך אײער ערשטן פּאָזיטיװן טעסט אָדער עס האָבן פּאַסירט כאָטש 4 װאָכן זינט אײער ערשטן פּאָזיטיװן COVID-19 טעסט.
 • אױב איר האָט יאָ COVID-19, אָבער האָט נישט קײן סימפּטאָמען, האַלט אין אײן צו פֿאָלגן די אינסטרוקציעס ביז׃
  • איר האָט אַ נעגאַטיװן COVID-19 טעסט כאָטש 10 טעג נאָך אײער ערשטן פּאָזיטיװן טעסט אָדער עס האָבן פּאַסירט כאָטש 4 װאָכן זינט אײער ערשטן פּאָזיטיװן COVID-19 טעסט (און איר האָט נישט באַקומען קײן סימפּטאָמען).
אױב סײ װעלכע פֿון די סימפּטאָמען װאָס איר האָט געהאַט װען איר זענט ערשט קראַנק געװאָרן קומען צוריק, פֿאַנגט אָן זאָפֿאָרט װידער צו פֿאָלגן די אינסטרוקציעס און רופֿט אײער העלטקעיר פּראָװײַדער.

עס איז אָקעי צו נעמען בעיבי אַספּירין (81 מג’ אַ טאָג) אױב אײער העלטקעיר פּראָװײדער האָט אײך פֿריער געהײסן אַזױ צו טאָן. אױב איר מײנט אַז איר דאַרפֿט נעמען אַ העכערע דאָזע, רעדט צוערשט מיט אײער העלטקעיר פּראָװײדער.

בלײבט אינדערהײם אױסער װען איר דאַרפֿט קריגן מעדיצינישע הילף

 • איר זאָלט גאָרנישט טאָן אינדרױסן פֿון אײער הײם אױסער װען איר דאַרפֿט קריגן מעדיצינישע הילף.
 • גײט נישט צו די אַרבעט, אין די שולע אָדער צו עפֿענטליכע ערטער.
 • איר זאָלט נישט נוצן פּובליק טראַנספּאָרטאַציע, רײדשער סערװיסעס און טעקסיס.
 • אױב איר דאַרפֿט מעדיצינישע הילף, רופֿט ערשט אײער העלטקעיר פּראָװײדער אָנצומעלדן אַז איר קומט.
 • אױב איר דאַרפֿט אַרױסגײן פֿון הױז, טוט אָן אַ שטאָפֿענע פּנים צודעק, אױב איר קענט.

האַלט זיך אָפּגעזונדערט פֿון אַנדערע מענטשן אינדערהײם

 • קלײבט אױס אַ צימער אינדערהײם. עפֿענט די פֿענצטער צו ערמעגליכן די באַװעגונג פֿון לופֿט. בלײבט אין דעם צימער אָפּגעזונדערט פֿון אַנדערע מענטשן און הױז־חיות אַזױ װײט װי מעגליך.
 • נוצט אַ באַזונדערע װאַשצימער אױב איר האָט עס.
 • כאָטש אײנמאָל אַ טאָג רײניגט און דיסאינפֿיצירט די פֿלאַכן װאָס איר רירט אָפֿט אָן (אַזױװי פֿאָנס, רעמאוט קאָנטראָלס, טיר הענטלעך, װאַשצימער פֿיקסטשורס, טױלעטס, קיבאָרדס, טעבלעטס, קאַונטערס, טישן, און טישלעך בײ די בעטן). אױב די פֿלאַך איז שמוציג, נוצט צוערשט זײף און װאַסער אָדער אַ קלינינג ספּרעי אָדער װײפּ. דאַן נוצט אַ דיסינפֿיצירער. פֿאָלגט די אינסטרוקציעס אױפֿ’ן לעיבל.
 • בלײַבט כאָטש 6 פֿיס (2 מעטער) װײט פֿון אַנדערע מענטשן און הױז חיות אינדערהײם אַזױ װײט װי מעגליך.
 • לאָזט קײנעם נישט אײך צו באַזוכן.

אױב איר דאַרפֿט הילף, קלײבט אױס אײן מענטש אין שטוב זיך זאָרגן פֿאַר אײך. אײער קעירגעבער דאַרף זײן געזונט. זײ זאָלן נישט האָבן קײן כראָנישע מעדיצינישע צושטאַנדן אָדער אַ שװאַכע אימיון סיסטעם. אײער קעירגעבער דאַרף פֿאָלגן די אינסטרוקציעס אין אונזער בלאַט זיך אַן עצה געבן מיט COVID-19 אינדערהײם: אינפֿאָרמאַציע פֿאַר קעירגעבערס.

 

טראָגט אַ שטאָפֿענע פּנים צודעק

 • טראָגט אַ שטאָפֿענע פּנים צודעק (אַזױװי אַ באַנדאַנאַ, שאַרף אָדער נאָזטיכל) איבער די נאָז און מױל אױב איר דאַרפֿט זײן אַרום אַנדערע מענטשן אָדער הױז־חיות, אַפֿילו אינדערהײם.
 • טראָגט נישט קײן שטאָפֿענע פּנים צודעק אױב איר האָט אָטעם פּראָבלעמען װען איר טראָגט עס אָדער אױב איר קענט עס אַלײן נישט אױסטאָן.
 • אַלײן צו מאַכן אַ שטאָפֿענע פּנים צודעק, פֿאָלגט די CDC’ס אינסטרוקציעס אױף https://bit.ly/3cKkV4a.

דעקט צו אײערע הוסטן און ניסן

 • דעקט צו דעם מױל און נאָז מיט אַ טישו װען איר הוסט אָדער ניסט. לײגט אַרײן די גענוצטע טישוס אין אַ מיסט קאַסטן מיט אַ זאַק אינעװײניג און מיט אַ לעדל.
 • תיכף װאַשט זיך די הענט נאָכדעם װאָס איר הוסט אָדער ניסט.
  • אױב איר װאַשט זיך די הענט מיט זײף און װאַסער, מאַכט די הענט נאַס און זײפֿט זײ אָן. רײבט גוט די הענט במשך כאָטש 20 סעקונדעס און שװענקט אױס. װישט זיך אָפּ די הענט מיט אַן אײנמאָליגע האַנטוך און פֿאַרמאַכט דעם קראַן נוצנדיג דעם זעלבן האַנטוך. אױב איר האָט נישט קײן אײנמאָליגע האַנטיכער, קענט איר נוצן זױבעלע שמאַטעס. טױשט זײ װען זײ װערן נאַס.
  • אױב איר נוצט אַן אַלקאָהאָל־באַזירטע רײניגער, מאַכט זיכער אַז איר באַדעקט די גאַנצע הענט דערמיט און רײבט זײ ביז זײ װערן טרוקן.

איר זאָלט זיך נישט טײלן מיט פּערזענליכע זאַכן

 • נוצט נישט די זעלבע געשיר (אַזױװי טעלערס, גלעזער, קאַפּס, מעסערס/לעפֿל/גאָפּלען), האַנטיכער, אָדער בעטגעװאַנט װי אַנדערע מענטשן אָדער הױז חיות בײ זיך אינדערהײם.
 • װאַשט גוט גענוצטע געשיר (אַזױװי טעלערס, גלעזער, קאַפּס און מעסערס/לעפֿל/גאָפּלען) מיט זײף און װאַסער אָדער אין אַ דישװאשער.
 • האַלט אײער שמוציגע װעש אין אַ לאָנדרי זאַק. טרײסלט נישט אײער שמוציגע װעש. װאַשט עס מיט רעגולערע לאָנדרי זײף בײ די העכסטע טעמפּעראַטור אין די װאַשמאַשין . טרוקענט עס גוט אױס.
 
Back to top

עצות איבער פֿאַרװאַלטן סטרעס

עס איז גאַנץ נאָרמאַל צו זײן באַזאָרגט איבער COVID-19, בפֿרט װען איר זענט קראַנט אָדער עמיצער װעם איר האָט ליב איז קראַנק. איר קענט זיך זאָרגן פֿאַר זיך אַלײן דורך טאָן זאַכן אַזױװי׃

 • רופֿן אָדער האַלטן אַ װידעאָ שמעוס מיט אַ פֿרײנד אָדער עמיצן װעם איר האָט ליב.
 • אָנפֿאַנגען אַ נײע האָבי אָדער טאָן עפּעס װאָס איר האָט געװענליך נישט קײן צײט דערפֿאַר.
 • נעמען אַן איבעררײס פֿון די נײעס.

MSK האָט פֿילע פּראָפֿעסיאָנאַלן, װאָלונטירן און חיזוק גרופּעס װאָס קענען אײך העלפֿן זיך אַן עצה געבן במשך די צײט. פֿאַר מער אינפֿאָרמאַציע און מערערע עצות װיאַזױ זיך אַן עצה געבן מיט סטרעס, לײענט אונזער בלאַט װיאַזױ זיך אַן עצה געבן מיט סטרעס און אומרואיגקײט פֿאַראורזאַכט דורך COVID-19.

Back to top

װען איר זאָלט זיך פֿאַרבינדן מיט אײער העלטקעיר פּראָװײדער

רופֿט אײער העלטקעיר פּראָװײדער זאָפֿאָרט אױב׃

 • איר האָט שװעריגקײט צו אָטעמען װען איר רוהט.
 • איר האָט שװעריגקײט צו אָטעמען װען איר גײט קורצע מהלכים. אַ בײשפּיל פֿון אַ קורצן מהלך איז גײן פֿון אײן צומער אין אַ צװײטן, בערך 25 פֿיס (7.6 מעטער).
 • איר קריגט כעמאָטעראַפּיע און האָט אַ נײע פֿיבער פֿון 100.4 גראַד פֿאַרענהײט (38 גראַד צעלסיוס) אָדער העכער.
 • איר האָט אַ פֿיבער פֿון 102 גראַד פֿאַרענהײט (38.9 גראַד צעלסיוס) אָדער העכער װאָס דױערט במשך 24 שעה און װערט נישט בעסער נאָכדעם װאָס איר האָט גענומען אַצעטאַמינאָפֿען (acetaminophen).
 • ס’איז דאָ בלוט אין אײער שלײם (sputum).
 • איר האָט װײטאָג אין די ברוסט.
 • דער קאָפּ טוט אײך גאָר שטאַרק װײ.
 • איר האָט פֿראַגעס אָדער זאָרגן.

פֿאַר מער אינפֿאָרמאַציע װאָס איר זאָלט טאָן אױב איר זענט קראַנק מיט COVID-19 אָדער נאָך עמיצער אין שטוב איז קראַנק מיט COVID-19, באַזוכט www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick. פֿאַר די לעצטע אינפֿאָרמאַציע איבערדעם װי MSK איז צוגעגרײט צו COVID-19, באַזוכט www.mskcc.org/coronavirus.

Back to top

Last Updated